YÖNETICININ SAHIP OLMASI GEREKEN ÖZELLIK VE YETKINLIKLER


Günümüz şartlarında işletmeler arasında farkı belirleyen ana faktör insandır. Gerek çalışan, gerekse yöneten olarak işletmelerdeki insanların işlerini, kendi performans sınırlarını sürekli geliştirerek yapmaları gerekir. İşletmelerde, ancak kurumsal hedefler için mevcut insan kaynağını tüm yönleri ile yöneterek ve yönlendirerek geliştiren ve kişisel yetkinliğini, becerilerini her geçen gün arttıran yöneticiler başarılı olabilir.
Yetkinlik; mükemmel performansın elde edilmesinde ayırt edici bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlemlenebilir davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
Başarılı bir yönetici olmak, görevlerinizi etkin ve verimli bir şekilde yapabilmek için bir takım nitelik ve özelliklere de sahip olmalısınız. Olgun davranabilen, kendine güvenen ve başkalarına güven verebilen, samimi ilişki kurabilen ve empati yapabilen, ileriyi görebilen yöneticiler çalıştıkları işletmelerin başarısında önemli bir rol üstlenirler. Kurumların bilgi ve rekabet gücü yönetici ve çalışanların bilgi ve kapasitesine eşittir.
1. Stratejik yönetim yetkinliği: Belirlenen hedeflere, en iyi derecede ulaşmak amacı ile tüm departmanların görev tanımlarını etkin kurgulamak. Destekleyeci BT çözümlerini yapılandırmak ve yönetmek. Ön görülen stratejik hedefleri ile eşgüdümü sağlayacak biçimde operasyon yönetimini stratejik hedeflerle ilişkilendirmek, hizmet sağlayıcı firmalar da dahil olmak üzere tüm iç ve dış kaynakları bu hedefler doğrultusunda yönlendirmek.
2. Risk yönetimi yetkinliği: Satış, Pazarlama, tedarik ve yönetim ile ilgili, iş sonuçlarını etkileyebilecek risklerin belirlenmesi ve önlenmesine ilişkin süreçleri ve kontrol mekanizmalarını oluşturmak.
3. Talep yönetimi yetkinliği: Orta ve uzun dönemli iş hedeflerini göz önünde bulundurarak, gerekli kaynaklarının belirlenmesi ve depatmanlarla bu kaynakların karşılanmasına ilişkin orta uzun vadeli pazarlama, üretim politikalarının ve çalışmaların yapılması.
4. Finans yönetimi yetkinliği: Satış, Pazarlama faaliyetlerinin ve sözleşmelerinin finansal getirilerinin yakından takip edilmesi. Finansal takvimine uyum gibi kriterlerin yanı sıra finansal hedeflerin belirlenmesi. Bu bağlamda destekleyeci BT çözümlerini yapılandırmak ve yönetmek
5. Hizmet yönetimi yetkinliği: İç ya da dış hizmet sağlayıcıların uyum içerisinde ve bir biriyle eşgüdümlü bir biçimde çalışacağı, uçtan uca hizmet yaklaşımını geliştirmek, takip etmek ve kontrol etmek..
6. Proje yönetimi yetkinliği: n sayıda yüklenicinin çalıştığı projeleri etkin bir biçimde planlamak ve yönetebilmek. Büyüklüğü ve karışıklığı ne olursa olsun, planlanan her türlü projeleri, işin yürümesinde bir kesinti ya da olumsuzluk yaratmadan hayata geçirebilmek.
7. İlişki yönetimi yetkinliği: Başta şirket içindeki departmanlar, müşteri ve tedarikçi konumundaki tüm taraflar ile verimli ilişkiler geliştirmek. Tüm satış ve Pazarlama çalışmalarını, misyon ve şirketin vizyonu ile paralel bir hale getirmek.
8. İnsan kaynakları yönetimi yetkinliği: Tedarikçi yönetimi, müşteri yönetimi, ilişki yönetimi gibi yetkinlikleri de bünyesinde barındıran bir organizasyon kurmak. Görev, çalışma ve projelerin, departmanlara ve tedarikçilere devri sırasında, anahtar rollerin ve kişilerin kaybedilmemesine dikkat etmek. Kritik bilgi birikimi şirkette kalacak biçimde görevlendirmeler yapmak.
9. Performans yönetimi yetkinliği: Şirketin ve tedarikçilerin, çalışanlarının, (kısaca her takımdaki çalışanların,) kişilerin performans ölçüm kriterlerinin şirketin iş hedefleri ile uyumlu olarak tanımlanması. Sadece kriz anlarında değil düzenli gözden geçirme toplantıları ile performansının sürekli izlenmesi ve artırılması.
10. Sözleşme yönetimi yetkinliği: Sözleşme yapımını, sadece avukatlara yada hukuk bölümüne bırakmak yerine, sözleşmenin kapsamı ve koşullarının tanımlanmasında aktif rol almak. Sözleşmenin pazardaki ya da teknolojideki değişiklikler durumunda kolayca yeni koşullara uyarlanabilecek esnekliklere sahip olması. Sözleşmelerde averilen taahütlerin uzun vadede risk oluşturmamasına dikkat etmek.

Benzer yazıları www.PazarlamaProjeleri.com adresinden inceleyebilir. Facebook sayfasından (Like) yazılarımız yayınlanırken anında haberdar olabilir http://www.facebook.com/pages/pazarlamaprojelericom/199721040046066 Bizleri  twitter.com/marketing_ist adresinden takip edebilirsiniz.


Popüler Yayınlar